Definice dopravní nehody

dle § 47 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. zní:
Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.

Tento web Vám nabízí pomoc při řešení dopravních nehod ve správním řízení.

Postup při dopravní nehodě – obecně

 • zachovat klid a nepanikařit
 • kontrola, zda není někdo zraněn – pokud ano, tak poskytnout první pomoc a neprodleně volat záchranku (155, 112)
 • zabezpečit (označit) místo dopravní nehody tak, aby nedošlo k dalším následným nehodám
 • pokud to není nutné, nezdržujte se na komunikaci, aby Vás někdo nesrazil – odejděte raději kousek mimo místo nehody
 • upozorněte ostatní řidiče na hrozící nebezpečí (nezapomeňte při tom na výstražnou vestu!)
 • pokud se nehoda nemusí hlásit policii, odkliďte její následky v co možná nejkratší době a přesuňte vozidla mimo vozovku
 • pokud nehoda podléhá hlášení policii, nemanipulujte s vozidly a vyčkejte příjezdu policie. Pokud vozidla musíte přesunout, zaznačte jejich polohu obkreslením jejich obrysů (křída, sprej, kus kamenu, nebo cihly, bláto, …)
 • v autě je vhodné mít Záznam o dopravní nehodě, jehož vyplněním zcela dostojíte podmínkám zákona (§ 47 odst. 3 písm. g) z.č. 361/2000 Sb.). V tomto tzv. „Euroformuláři“ máte vše, co potřebujete k nahlášení události na pojišťovnu. Ideální je, pokud tam více rozepíšete i děj nehody a kdo je viníkem nehody. Formulář je nutné podepsat.
  Ovšem POZOR! Formulář není přiznáním odpovědnosti – slouží pouze k dokumentaci dat a okolností nehody za účelem rychlejšího vyřízení náhrady škody, jak je na něm uvedeno. Nelze tedy spoléhat na to, že pokud tam uvedete, že je viníkem např. řidič vozidla B, tak to bude pro pojišťovnu směrodatné.
  Nemáte-li Euroformulář, musíte sepsat společný záznam o dopravní nehodě (třeba i na sáček od svačiny), který účastníci podepíší a neprodleně předají pojistiteli. Tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběh a následky.
 • pokud se nehoda nebude hlásit policii, tak je vhodné pořídit si fotodokumentaci místa nehody – dnes má téměř každý mobil s fotoaparátem, tak to už není takový problém jako dřív. Nafoťte si poškození vozidel (celek i detaily), postavení vozidel po nehodě a celou situaci v místě nehody ze všech směrů a různých dálek. Čím více fotografií, tím lépe – můžete to pak třeba ocenit při hlášení na pojišťovnu, která se bude cukat a vymýšlet si různé pro a proti, aby nemusela hradit škodu.

Postup při dopravní nehodě – dle zákona

Řidič, který měl účast na dopravní nehodě, je povinen
 • neprodleně zastavit vozidlo,
 • zdržet se požití alkoholického nápoje a jiných návykových látek po nehodě po dobu, do kdy by to bylo na újmu zjištění, zda před jízdou nebo během jízdy požil alkoholický nápoj nebo návykovou látku, vždy však do doby příjezdu policisty v případě, že jsou účastníci nehody povinni ohlásit nehodu policistovi
 • učinit opatření k zabránění vzniku škody osobám nebo věcem, pokud tato hrozí v důsledku dopravní nehody, a
 • spolupracovat při zjišťování skutkového stavu.
Účastníci dopravní nehody jsou povinni
 • učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích v místě dopravní nehody; vyžadují-li to okolnosti, jsou oprávněni zastavovat jiná vozidla,
 • oznámit, v případech stanovených tímto zákonem, nehodu policii; došlo-li k zranění, poskytnout podle svých schopností první pomoc a k zraněné osobě přivolat zdravotnickou záchrannou službu,
 • označit místo dopravní nehody, (Pozn. admina – zde je myšleno umístit např. výstražný trojúhelník a tím označit místo nehody.)
 • umožnit obnovení provozu na pozemních komunikacích, zejména provozu vozidel hromadné dopravy osob,
 • neprodleně ohlásit policii poškození pozemní komunikace, obecně prospěšného zařízení nebo životního prostředí, pokud k němu při dopravní nehodě došlo,
 • prokázat si na požádání navzájem svou totožnost a sdělit údaje o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě,
 • v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli; tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků.
Dojde-li při dopravní nehodě k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000 Kč, jsou účastníci dopravní nehody povinni
 • neprodleně ohlásit dopravní nehodu policistovi,
 • zdržet se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření dopravní nehody, zejména přemístění vozidel; musí-li se však situace vzniklá dopravní nehodou změnit, zejména je-li to nutné k vyproštění nebo ošetření zraněné osoby nebo k obnovení provozu na pozemních komunikacích, především provozu vozidel hromadné dopravy osob, vyznačit situaci a stopy,
 • setrvat na místě dopravní nehody až do příchodu policisty nebo se na toto místo neprodleně vrátit po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo ohlášení dopravní nehody.
Povinnost podle předchozího odstavce platí i v případě, kdy při dopravní nehodě
 • dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle,
 • dojde k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace podle zákona o pozemních komunikacích, nebo
 • účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
Autonehoda – dopravní nehoda