Bodový systém

(přehled bodového hodnocení)

Úpravy v bodovém hodnocení od 1. 8. 2011

Přehled bodově hodnocených protiprávních jednání obsažený v příloze k zákonu o silničním provozu je od 1. 8. 2011 zcela nový. Počet bodově hodnocených jednání se výrazně zužuje a rovněž se v některých případech mění bodové sazby za konkrétní protiprávní jednání. Mezi hlavní změny v tomto směru patří:

  • bodová tolerance překročení rychlosti v obci až o 5 km/h; bude ukládána pouze pokuta bez bodů
  • bodová tolerance překročení rychlosti mimo obec až o 10 km/h; bude ukládána pouze pokuta bez bodů
  • bodová tolerance v případě překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení minimální doby odpočinku o méně než 20 %, respektive v případě nedodržení bezpečnostní přestávky o méně než 33 %; bude ukládána pouze sankce podle zákona o přestupcích bez bodů
  • zpřísnění postihu za porušení povinnosti účastníka dopravní nehody (nově se zaznamená 7 bodů)
  • zrušení bodového postihu za nerespektování zákazové či příkazové značky
  • zrušení všech jednobodových postihů

Tabulka – bodový systém (platnost od 1. 8. 2011)

Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích Počet bodů
řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu u řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem 7
odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření podle jiného právního předpisu ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví 7
způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby 7
neprodlené nezastavení vozidla účastníka dopravní nehody nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci 7
při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno 7
vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno 7
neposkytnutí účinné pomoci (první pomoc a přivolání záchranných složek) účastníkem silničního provozu, který není účastníkem dopravní nehody při nehodě s evidentním poškozením zdraví nebo ohrožením života 7
předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno 7
řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz 7
řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích 5
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec 5
nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu 5
ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého 5
ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání 5
při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu a neumožnění nerušeného a bezpečného přejití vozovky 4
nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě 4
překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení minimální doby odpočinku o 20 % a více nebo nedodržení bezpečnostní přestávky o 33 % a více podle jiných právních předpisů 4
řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění 4
porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6 4
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec 3
nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit 3
překročení povolených hodnot stanovených jiným právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle jiného právního předpisu 3
řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče 3
porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu 3
neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil 2
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o více než 5 km/h a méně než 20 km/h v obci nebo o více než 10 km/h a méně než 30 km/h mimo obec 2
držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla 2
Body a pokuty