Co znamená a obnáší blokové řízení (bloková pokuta), příkazní řízení, správní řízení?
Projednávání dopravních přestupků (tím pádem i dopravních nehod) upravuje Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn.

V kostce shrnuto – přestupky lze projednat buď v blokovém řízení, v příkazním řízení, nebo ve správním řízení.

Promlčení přestupku
Přestupek lze projednat do 1 roku od jeho spáchání, pak je přestupek promlčen a nelze jej již projednat. Znamená to tedy, že projednání přestupku musí nabýt právní moci do jednoho roku od spáchání přestupku. Blokové řízení nabývá právní moci ihned, správní a příkazní řízení po uplynutí lhůty na odvolání (nebo při vzdání se odvolání) po zaslání Příkazu, či Rozhodnutí.

Příslušnost k projednání přestupku
K projednání přestupků ve správním řízení a příkazním řízení je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa, kde byl přestupek spáchán. Na žádost lze postoupit přestupek k vyřízení do místa trvalého bydliště přestupce, ale právní nárok na to však není a záleží na správním orgánu, zda žádosti vyhoví.

Blokové řízení

(§ 84 z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích)jedná se o projednání přestupku na místě uložením blokové pokuty (a to jak za „hotové“, tak na blok na pokutu na místě nezaplacenou + poštovní složenku). K tomuto je oprávněna na základě ust. § 86 přestupkového zák. č. 200/1990 Sb. Policie ČR a obecní policie
blokové řízení může probíhat jen v případech, ve kterých je to stanoveno zákonem č. 200/1990 Sb., a to konkrétně opět v ust. § 86
některé dopravní přestupky (stanovuje § 22/1 z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích) nelze projednat v blokovém řízení a tudíž je policie musí postoupit ke správnímu řízení
se spácháním přestupku musí přestupce souhlasit, jinak jej policista nebo strážník nemůže v blokovém řízení vyřešit
na projednání věci v blokovém řízení ovšem není nárok a policista či strážník může přestupek postoupit k projednání do správního řízení, pokud by se mu uložená sankce v blokovém řízení zdála „málo výchovná“
pokud přestupce souhlasí s projednáním přestupku v blokovém řízení, tak je důležité vědět, že proti blokovému řízení není odvolání a podpisem se „upsal“, že se nebude odvolávat a že s takovým řešením souhlasí. Existuje sice ještě jeden opravný prostředek, tzv. přezkumné řízení, ale to je trošku složitější a ne vždy s tím lze ještě něco udělat …
pokud si tedy nejste jisti tím, že jste přestupek spáchali, tak nic nepodepisujte a nechte přestupek oznámit do správního řízení, kde bude řádně projednán a kde se můžete účinněji bránit, než na místě samém. Je nutno ale podotknout, že ve správním řízení jsou většinou vyšší sankce a dále jsou zde i náklady správního řízení ve výši 1.000 Kč které, pokud správní řízení „prohrajete“, musíte navíc uhradit …
Pokud tedy věc není projednána blokově, postupuje se do správního řízení, které má dvě možnosti:

Příkazní řízení

(§ 87 z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích) Pokud je dostatek důkazů, tak nemusí proběhnout „klasické“ správní řízení, ale správní orgán vydá tzv. Příkaz, ve kterém je stanovena výše pokuty a případně i doba zákazu řízení s odůvodněním (popisem) přestupku proti tomuto příkazu. Pokud s ním nesouhlasíte, lze podat tzv. Odpor. Odpor má odkladný účinek, tedy pokud Vám byla příkazem uložena pokuta, tak tuto nemusíte uhradit.
Při příkazním řízení se neplatí poplatek 1 000 Kč za náklady správního řízení (podáním odporu se přechází na „klasické“ správní řízení a pak už se tento paušální poplatek uhradit musí, tedy za předpokladu, že při své obraně nebudete úspěšní
POZOR! Pokud nepřeberete tento Příkaz na poště, tak po 10-ti dnech od uložení nabývá právní moci, i když jste si jej nepřevzali!

Správní řízení

Na zahájení správního řízení má správní orgán 60 dnů od doby, kdy se o přestupku dozvěděl (kdy mu jej např. policie oznámila). tato lhůta ale lze prodloužit a není v ničem „směrodatná“
správní orgán si Vás pozve k tzv. „ústnímu jednání“, kde Vás seznámí s důkazy, které jsou proti Vám a Vy máte možnost se k těmto skutečnostem vyjádřit a obhajovat se
po „prošetření“ celého přestupku správní orgán zhodnotí důkazy a vydá tzv. Rozhodnutí, kde je stanovena výše pokuty a případně i doba zákazu řízení s odůvodněním (popisem) přestupku, tak jak v příkazním řízení
proti Rozhodnutí lze podat Odvolání, a to do 15-ti dnů od jeho doručení. Odvolání má odkladný účinek, tedy pokud Vám byla příkazem uložena pokuta či zákaz řízení, tak tuto nemusíte uhradit a řidičský průkaz nemusíte odevzdávat
opět zde platí to, že pokud si toto Rozhodnutí nepřeberete, tak po 10-ti dnech od uložení na poště nabývá právní moci, i když jste si jej nepřevzali … !!!
pokud je přestupce uznán vinným, tak musí uhradit náklady správního řízení ve výši 1.000 Kč (stanoveno v § 79 z.č. 200/1990 Sb.)

Správní řízení, příkazní řízení a blokové řízení (bloková pokuta)