Co znamená a obnáší blokové řízení (bloková pokuta), příkazní řízení, správní řízení?
Projednávání dopravních přestupků (tím pádem i dopravních nehod) upravuje zákon č. 250/2016 Sb., (dříve zákon. č. 200/1990 Sb., o přestupcích,  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

V kostce shrnuto – přestupky lze projednat buď v blokovém řízení, v příkazním řízení, nebo ve správním řízení.

Promlčení přestupku
Přestupek lze projednat do 1 roku od jeho spáchání, pak je přestupek promlčen a nelze jej již projednat. Promlčecí doba se přerušuje: a) oznámením o zahájení řízení o přestupku; b) vydáním rozhodnutí, jímž je obviněný uznán vinným; c) vydáním rozhodnutí o schválení dohody o narovnání. Přerušením promlčecí doby počíná promlčecí doba nová. Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 3 roky od jeho spáchání; jde-li o přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 5 let od jeho spáchání. Blokové řízení nabývá právní moci ihned, správní a příkazní řízení po uplynutí lhůty na odvolání (nebo při vzdání se odvolání) po zaslání Příkazu, či Rozhodnutí.

Příslušnost k projednání přestupku
K projednání přestupků ve správním řízení a příkazním řízení je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa, kde byl přestupek spáchán. Na žádost lze postoupit přestupek k vyřízení do místa trvalého bydliště přestupce, ale právní nárok na to však není a záleží na správním orgánu, zda žádosti vyhoví.

Blokové řízení

Jedná se o projednání přestupku na místě uložením blokové pokuty (a to jak za „hotové“, tak na blok na pokutu na místě nezaplacenou + poštovní složenku). K tomuto je oprávněna Policie ČR a obecní policie. Blokové řízení může probíhat jen v případech, ve kterých je to stanoveno zákonem. Některé dopravní přestupky nelze projednat v blokovém řízení a tudíž je policie musí postoupit ke správnímu řízení. Se spácháním přestupku musí přestupce souhlasit, jinak jej policista nebo strážník nemůže v blokovém řízení vyřešit.
Na projednání věci v blokovém řízení ovšem není nárok a policista či strážník může přestupek postoupit k projednání do správního řízení, pokud by se mu uložená sankce v blokovém řízení zdála „málo výchovná“.
Pokud přestupce souhlasí s projednáním přestupku v blokovém řízení, tak je důležité vědět, že proti blokovému řízení není odvolání a podpisem se „upsal“, že se nebude odvolávat a že s takovým řešením souhlasí. Existuje sice ještě jeden opravný prostředek, tzv. přezkumné řízení, ale to je trošku složitější a ne vždy s tím lze ještě něco udělat …
Pokud si tedy nejste jisti tím, že jste přestupek spáchali, tak nic nepodepisujte a nechte přestupek oznámit do správního řízení, kde bude řádně projednán a kde se můžete účinněji bránit, než na místě samém. Je nutno ale podotknout, že ve správním řízení jsou většinou vyšší sankce a dále jsou zde i náklady správního řízení ve výši 1.000 Kč které, pokud správní řízení „prohrajete“, musíte navíc uhradit …
Pokud tedy věc není projednána blokově, postupuje se do správního řízení, které má dvě možnosti:

Příkazní řízení

Pokud je dostatek důkazů, tak nemusí proběhnout „klasické“ správní řízení, ale správní orgán vydá tzv. Příkaz, ve kterém je stanovena výše pokuty a případně i doba zákazu řízení s odůvodněním (popisem) přestupku proti tomuto příkazu. Pokud s ním nesouhlasíte, lze podat tzv. odpor. Odpor má odkladný účinek, tedy pokud Vám byla příkazem uložena pokuta, tak tuto nemusíte uhradit.
Při příkazním řízení se neplatí poplatek 1 000 Kč za náklady správního řízení (podáním odporu se přechází na „klasické“ správní řízení a pak už se tento paušální poplatek uhradit musí, tedy za předpokladu, že při své obraně nebudete úspěšní
POZOR! Pokud nepřeberete tento Příkaz na poště, tak je 10. den této lhůty považován za den doručení, i když jste si jej nepřevzali!

Správní řízení

Na zahájení správního řízení má správní orgán 60 dnů od doby, kdy se o přestupku dozvěděl (kdy mu jej např. policie oznámila). tato lhůta ale lze prodloužit a není v ničem „směrodatná“.
Správní orgán si Vás pozve k tzv. „ústnímu jednání“, kde Vás seznámí s důkazy, které jsou proti Vám a Vy máte možnost se k těmto skutečnostem vyjádřit a obhajovat se.
Po „prošetření“ celého přestupku správní orgán zhodnotí důkazy a vydá tzv. Rozhodnutí, kde je stanovena výše pokuty a případně i doba zákazu řízení s odůvodněním (popisem) přestupku, tak jak v příkazním řízení.
Proti Rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15-ti dnů od jeho doručení. Odvolání má odkladný účinek, tedy pokud Vám byla příkazem uložena pokuta či zákaz řízení, tak tuto nemusíte uhradit a řidičský průkaz nemusíte odevzdávat.
Opět zde platí to, že pokud si toto Rozhodnutí nepřeberete, tak je 10. den této lhůty považován za den doručení, i když jste si jej nepřevzali!
Pokud je přestupce uznán vinným, tak musí uhradit náklady správního řízení ve výši 1.000 Kč.

Správní řízení, příkazní řízení a blokové řízení (bloková pokuta)