• Dosáhli jste 12ti bodů a obdrželi z úřadu písemnost s Oznámením o dosažení 12-ti bodů v bodovém hodnocení řidiče?
 • Současně s tím jste byli vyzváni k odevzdání řidičského průkazu do 5ti dnů na úřad?
 • Potřebujete nadále řídit motorová vozidla, ale nevíte jak postupovat dál?
 • Existuje možnost, jak nepozbýt řidičské oprávnění ani v této situaci!

Při dosažení 12ti bodů máte 2 možnosti, jak postupovat:

 • SOUHLASIT a řidičský průkaz odevzdat, nebo
 • NESOUHLASIT a pokusit se rozhodnutí zvrátit

Při rozhodnutí NESOUHLASIT máte opět 2 možnosti jak postupovat dál:

 • snažit se rozhodnutí zvrátit VLASTNÍMI SILAMI, nebo
 • nechat za Vás pracovat ty, co s tím mají zkušenosti, tedy ODBORNÍKY, a proto neváhejte a kontaktujte nás, protože čas hraje proti Vám

Kdy a jak získáte po vybodování zpět řidičský průkaz ?

Postup při žádosti o vrácení řidičského oprávnění po vybodování:

 • Přihlaste se v autoškole k přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • Do autoškoly je možné se přihlásit kdykoli v průběhu 12 měsíců po vybodování, přezkoušení z odborné způsobilosti však nesmí být dříve než 30 dní před koncem 1 roku po vybodování (požádat lze po roce a současně doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dní)
 • Přezkoušení je zpoplatněno správním poplatkem 700 Kč na úřadu, u autoškol je cena smluvní
 • K žádosti o vrácení řidičského oprávnění je třeba přiložit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti včetně dopravně psychologického vyšetření
 • Doporučuje se nechat si vyhotovit na obecním úřadě obce s rozšířenou působností dle místa bydliště „Výpis z karty řidiče“ a tento předložit v autoškole, aby provozovatel autoškoly přesně znal data, kdy můžete žádat o vrácení řidičského oprávnění – je to důležité pro datum vašeho přezkoušení

Co se stane, když dosáhnete 12 bodů (dle z.č. 361/2000 Sb.):

§ 123c

(1) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zaznamenává řidičem dosažený počet bodů pouze do celkového počtu 12 bodů.

(2) Dopustil-li se řidič více přestupků nebo trestných činů, spáchaných jednáním zařazeným do bodového hodnocení a projednaných ve společném řízení, zaznamená příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností počet bodů stanovených pro nejzávažnější z nich.

(3) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností při provedení záznamu bodů, kterým řidič dosáhl celkového počtu 12 bodů, neprodleně písemně nebo elektronickou cestou oznámí tuto skutečnost řidiči a vyzve jej k odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Řidič pozbývá řidičské oprávnění uplynutím 5 pracovních dnů ode dne, v němž mu bylo toto oznámení doručeno.

(4) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností při provedení záznamu bodů, kterým řidič, který je držitelem řidičského průkazu členského státu, řidičského průkazu vydaného cizím státem, mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem, dosáhl celkového počtu 12 bodů, neprodleně písemně oznámí tuto skutečnost řidiči a ministerstvu.

(5) Řidič, který dosáhl celkového počtu 12 bodů, je povinen výzvu podle odstavce 3 splnit.

(6) Pro odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu podle odstavce 3 platí obdobně § 113 odst. 5.

(7) Dosáhne-li řidič, který je držitelem řidičského průkazu členského státu, řidičského průkazu vydaného cizím státem, mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem, celkového počtu 12 bodů, pozbývá právo k řízení motorového vozidla na území České republiky po dobu jednoho roku. Ministerstvo sdělí, po obdržení podkladů zaslaných příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností, tuto skutečnost orgánu, který řidičský průkaz vydal.

(8) Lhůta jednoho roku uvedená v odstavci 7 počíná běžet ode dne uložení pokuty v blokovém řízení nebo nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku nebo trestném činu, spáchaným jednáním zařazeným do bodového hodnocení, na jehož základě řidič dosáhl celkového počtu 12 bodů.

Jak se bránit při dosažení 12 bodů

§ 123f

(1) Nesouhlasí-li řidič s provedeným záznamem bodů v registru řidičů, může podat proti provedení záznamu písemně námitky obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k provádění záznamu.

(2) Shledá-li obecní úřad obce s rozšířenou působností námitky oprávněné, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu byly námitky doručeny, provede opravu záznamu o dosaženém počtu stanovených bodů v registru řidičů a neprodleně písemně vyrozumí o provedené opravě záznamu řidiče.

(3) Shledá-li příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností námitky řidiče neodůvodněné, rozhodnutím námitky zamítne a provedený záznam potvrdí.

(4) Podá-li řidič námitky proti provedenému záznamu, kterým bylo dosaženo celkového počtu 12 bodů, běh lhůt stanovených v § 123c odst. 3 se přerušuje ode dne doručení námitek příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do dne, v němž rozhodnutí podle odstavce 3 nabude právní moci.

Vrácení řidičského oprávnění

§ 123d

(1) Řidič, který podle § 123c odst. 3 pozbyl řidičské oprávnění, je oprávněn požádat o vrácení řidičského oprávnění nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění podle § 123c odst. 3.

(2) Byl-li řidiči za přestupek nebo trestný čin, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení, na základě kterého dosáhl celkového počtu 12 bodů, uložen trest nebo sankce zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, je řidič oprávněn požádat o vrácení řidičského oprávnění nejdříve po vykonání trestu nebo sankce zákazu činnosti, pokud je uložená doba zákazu činnosti delší než doba podle odstavce 1.

(3) Žádost o vrácení řidičského oprávnění podává žadatel písemně u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Podmínkou vrácení řidičského oprávnění je prokázání, že se žadatel podrobil přezkoušení z odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu4) a dále předložení posudku o zdravotní způsobilosti včetně dopravně psychologického vyšetření. Pro vrácení řidičského oprávnění platí přiměřeně § 101.

(4) Ode dne vrácení řidičského oprávnění podléhá řidič novému bodovému hodnocení; obecní úřad obce s rozšířenou působností ke dni vrácení řidičského oprávnění zaznamená v registru řidičů odečtení všech 12 bodů.

Mám 12 bodů – co s tím a jak na to?