Evidence vozidel příslušných odborů dopravy zajišťují:

 • přihlášení vozidla (vozidel)
 • výdej a evidenci Technických průkazů (TP) silničního motorového vozidla a přípojného vozidla a provádí v nich změny
 • vydávají osvědčení o registraci motorových vozidel (ORV)
 • provádí zápisy změn v registru silničních vozidel
 • vydávají a přidělují registrační značky
 • vedou a doplňují registr vozidel a spis vozidla
 • vyřizují žádosti o vyřazení vozidla případně žádosti o dočasné vyřazení vozidla (tzv. uložení značek do depozitu) z provozu

Co potřebujete k vyřízení některých svých žádostí:

Zápis změn údajů v registru silničních vozidel:
 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz) případně originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (u firemních vozidel)
 • technický průkaz vozidla (přípojného vozidla)
 • osvědčení o registraci vozidla a přípojného vozidla
 • doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů
 • souhlas vlastníka vozidla, pokud žádá provozovatel vozidla
 • vyplněný originální tiskopis, který je k dispozici na příslušném úřadu
Žádost o dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel (uložení do depozitu):
 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz) případně originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (u firemních vozidel)
 • technický průkaz vozidla (přípojného vozidla)
 • osvědčení o registraci vozidla a přípojného vozidla
 • tabulky registračních značek (dříve SPZ)
 • vyplněný originální tiskopis, který je k dispozici na příslušném úřadu
Žádost o trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel:
 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz) případně originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (u firemních vozidel)
 • technický průkaz vozidla (přípojného vozidla)
 • osvědčení o registraci vozidla a přípojného vozidla
 • tabulky registračních značek (dříve SPZ)
 • doklad o ekologické likvidaci (přehled zpracovatelů autovraků)
 • vyplněný originální tiskopis, který je k dispozici na příslušném úřadu
Přidělení registrační značky vozidla a vydání technického průkazu vozidla v případě jejich ztráty, poškození, odcizení
 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz) případně originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (u firemních vozidel)
 • ohlášení věci na policii (v případě odcizení registrační značky nebo technického průkazu)
 • technický průkaz vozidla (přípojného vozidla) je-li k dispozici
 • osvědčení o registraci vozidla a přípojného vozidla je-li k dispozici
 • poškozené, případně zbylé tabulky registračních značek (dříve SPZ) jsou-li k dispozici
 • vyplněný originální tiskopis, který je k dispozici na příslušném úřadu
Registrace nového (dosud neregistrovaného) vozidla
 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz) případně originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (u firemních vozidel)
 • doklad o technické prohlídce, jedná-li se o silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo, které již bylo provozováno
 • souhlas vlastníka k zaregistrování silničního motorového vozidla a přípojného vozidla na jiného provozovatele
 • protokol o evidenční kontrole silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, nejedná-li se o nové vozidlo
 • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • doklad o zástavním právu váznoucím na silničním motorovém vozidle a přípojném vozidle, bylo-li zřízeno
 • doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla státním občanem České republiky
 • potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropské unie
 • osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a technický průkaz silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán, jedná-li se o silniční motorové vozidlo nebo přípojné vozidlo jednotlivě dovezené z jiného členského státu Evropské unie, které bylo v tomto členském státě Evropské unie provozováno
 • kupní smlouvu
 • vyplněný originální tiskopis, který je k dispozici na příslušném úřadu
Odhlášení již registrovaného vozidla na nového provozovatele nebo vlastníka vozidla (odhlášení na nového majitele při prodeji)
 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz) případně originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (u firemních vozidel)
 • technický průkaz vozidla (přípojného vozidla)
 • osvědčení o registraci vozidla a přípojného vozidla
 • vyplněný originální tiskopis, který je k dispozici na příslušném úřadu
Přihlášení již registrovaného vozidla na nového provozovatele nebo vlastníka vozidla (při koupi vozidla od jiného majitele)
 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz) případně originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (u firemních vozidel)
 • technický průkaz vozidla (přípojného vozidla), ve kterém je potvrzeno odhlášení vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla a přípojného vozidla
 • protokol o evidenční kontrole silničního motorového vozidla a přípojného vozidla
 • platná STK (buď zápis v TP, nebo protokol o provedení STK a emisí)
 • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • kupní smlouvu
 • vyplněný originální tiskopis, který je k dispozici na příslušném úřadu
 • pokud se jedná o přihlášení vozidla do jiného kraje, než byl původní majitel, tak i registrační značky

Poplatky za registraci a přeregistraci vozidel nesplňující emisní normu EURO od 1. 1. 2009

(poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků)

Od 1.1. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 383/2008 Sb., ze dne 23. 9. 2008. Tímto zákonem je mimo jiné změněn zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech určuje poplatky za automobily nesplňující nejnovější emisní standarty. Byly stanoveny poplatky při registraci vozidel v závislosti na plnění emisních hodnot ve výfukových plynech, a to v § 37e daného zákona.

Tzv. ekologická daň se platí při první registraci motorového vozidla kategorie M1 a N1. tedy osobních a lehkých užitkových vozidel do 3,5 tuny. Poplatek se nevztahuje na motocykly, ale ani na veterány a sportovní speciály. Daň se hradí jak při registraci vozidla dovezeného ze zahraničí, tak i při změně vlastníka v rámci ČR. Vždy ale pouze jednou na jedno vozidlo, při dalších změnách majitele se již nehradí. Při vyřazení vozidla z registru silničních vozidel se poplatek neplatí!

Poplatek byl stanoven podle plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech v souladu s právními předpisy Evropských společenství ve výši:

 • bez poplatku v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 3 a vyšších (tzn. EURO 4, EURO 5)
 • 3 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2,
 • 5 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1
 • 10 000 Kč v případě nesplnění mezních hodnot výše uvedených emisí

EURO normu, do které vozidlo spadá, najdete v technickém průkazu vozidla. Zde může být přímo uvedena mezní hodnota emisí např. EURO 2 nebo je uveden konkrétní emisní předpis EHK/OSN (např. 8301C) či emisní směrnice EHS/ES (např. 94/12). V tomto případě se nejdříve dle přehledu emisních limitů určí, které mezní hodnotě emisí (EURO) daný předpis či směrnice odpovídají a z toho se stanoví vlastní výše poplatku.

Evidence vozidel a přepis vozidla